Roadstone D 2022/23b Season

Week 1 – Feb 21st/23rd
Willows A 3 v 1 Roadstone D
Gary McConnell 1 v 2 Philip McCaffrey
Nicky Travers 2 v 1 Justin Byrne
Mark Farrell 2 v 0 Derek Fitzpatrick
Anto McConnell 2 v 1 Conor Gaffney

Week 2 – Feb 28th/Mar 02nd
Roadstone D 1 v 3 Willows B
Conor Harkin 0 v 2 Mick McDermott
Justin Byrne 2 v 0 Paddy Brady
Gavin Stokes 0 v 2 Frank Byrne
Philip McCaffrey 0 v 2 Sean King

Week 3 – Feb 07th/09th
Roadstone D 2 v 2 Roadstone E
Philip McCaffrey 2 v 0 Mark Campbell
Conor Gaffney 1 v 2 Dane Daly
Conor Harkin 1 v 2 Philip O'Connor
Justin Byrne 2 v 0 Dylan Carey

Week 4 – Mar 14th/16th
Roadstone C 2 v 2 Roadstone D
Paul Smith Jnr 1 v 2 Justin Byrne
Dave Goddard 2 v 1 Philip McCaffrey
Martin McDonald 0 v 2 Derek Fitzpatrick
Tony Kenny 2 v 1 Tommy Murphy

Week 5 – Mar 21st/23rd
Roadstone A 3 v 1 Roadstone D
Paul McGrane 2 v 0 Justin Byrne
Philip Browne 2 v 1 Conor Harkin
Daniel Merrigan 2 v 1 Philip McCaffrey
Ian Smith 1 v 2 Gavin Stokes

Week 6 – Mar 28th/30th
Roadstone D 3 v 1 Glenalbyn B
Philip McCaffrey 2 v 1 Tony O'Connor
Conor Harkin 2 v 0 Josh Cullen
Conor Gaffney 2 v 1 Ross Dalton
Gavin Stokes 1 v 2 Stephen Dalton

Week 7 – Mar 04th/06th
Pioneers White 2 v 2 Roadstone D
Christy Ward 2 v 0 Philip McCaffrey
Alan Fitzpatrick 0 v 2 Conor Harkin
Jamie Shields 0 v 2 Tommy Murphy
Martin Garland 2 v 0 Player 4

Roadstone D Individual Table 2022/23b Season

PlayerPlayedWonLostForAgainstPointsAverage
Philip Mc Caffrey734810172.429
Justin Byrne53275163.200
Conor Harkin52366153.000
Conor Gaffney3124572.333
Tommy Murphy2113273.500
Gavin Stokes3123562.000
Derek Fitzpatrick2112263.000
Stephen Byrne0000000.000